top of page

Gebruiksvoorwaarden

Welkom op de FirstDate-website op www.daffee.nl en www.daffee.eu (de “Site”). De Site is een interneteigendom van Firstdate (hierna de "Firstdate", "Bedrijf", "wij", "onze" of "ons").

Lees aandachtig de volgende gebruiksvoorwaarden, die van toepassing zijn op het gebruik van deze site. Door deze site te gebruiken, wordt u geacht deze gebruiksvoorwaarden zonder voorbehoud te hebben aanvaard. De Site is ontwikkeld voor en gepubliceerd door Firstdate ”, gevestigd aan De Wijzend 126, 1474 PH Oosthuizen, geregistreerd te KvK onder het nummer 77713915, e-mailadres: info@daffee.nl telefoonnummer: + 31 ( 0) 6 57466331.

Om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van deze site, moet u volwassen zijn (ouder dan 18) en een geldig e-mailadres hebben. Als u minderjarig bent, is de voorafgaande toestemming van uw ouders vereist.

Voor toegang tot de site en / of tot bepaalde segmenten is mogelijk het gebruik van persoonlijke toegangscodes vereist. In dat geval is het aan u om uw eigen maatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid van dergelijke codes te waarborgen. U kunt ze natuurlijk altijd wijzigen. Het aantal pogingen om toegang te krijgen tot de site en / of bepaalde segmenten kan echter beperkt zijn om frauduleus gebruik van dergelijke codes te voorkomen. Breng ons op de hoogte van elk frauduleus gebruik waarvan u op de hoogte bent.

In geval van niet-naleving van de regels beschreven in deze gebruiksvoorwaarden, behouden wij ons het recht voor om uw toegang tot de site op te schorten. In dat geval zullen wij u zo spoedig mogelijk informeren.

Hoewel we proberen de site te allen tijde toegankelijk te houden, kunnen we u niet onder alle omstandigheden toegang garanderen. In feite, en in het bijzonder om redenen van onderhoud, actualisering of andere redenen, die buiten onze macht liggen, kan de toegang tot de site worden onderbroken.

 

Auteursrechten

Alle inhoud op deze site, zoals tekst, afbeeldingen, logo's, knoppictogrammen, afbeeldingen, audioclips en software, is eigendom van FirstDate. of zijn inhoudleveranciers en wordt beschermd door internationale auteursrechtwetten. De compilatie (dat wil zeggen het verzamelen, ordenen en samenstellen) van alle inhoud op daffee.nl of daffee.eu is ook het exclusieve eigendom van FirstDate en wordt beschermd door internationale copyrightwetten, inclusief alle software die op de Site wordt gebruikt.

Er wordt toestemming verleend voor het elektronisch kopiëren en afdrukken van hardcopy-delen van FirstDate met als enig doel het plaatsen van een bestelling bij FirstDate of het gebruik van de website als winkelmiddel. Elk ander gebruik, inclusief de reproductie, wijziging, distributie, verzending, herpublicatie, weergave of uitvoering, van de inhoud van FirstDate is strikt verboden.

 

Handelsmerken

Alle handelsmerken, logo's, dienstmerken en handelsnamen op deze website zijn eigendom van FirstDate of andere respectievelijke eigenaren die FirstDate het recht en de licentie hebben verleend om dergelijk intellectueel eigendom te gebruiken. Ongeautoriseerd gebruik ervan, ongeacht of dit gebruik is gekoppeld aan commerciële inspanningen, is ten strengste verboden.

Uw gebruik van de handelsmerken, logo's, servicemerken en handelsnamen die op de site worden weergegeven, of enige andere inhoud op de site, behalve zoals bepaald in deze algemene voorwaarden, is ten strengste verboden. U wordt er ook op gewezen dat FirstDate agressief haar intellectuele eigendomsrechten zal afdwingen in de ruimste zin van de wet, inclusief strafrechtelijke vervolging.

 

Informatie Disclaimer

De informatie, diensten, producten die te koop worden aangeboden en materialen die zijn opgenomen in en / of geadverteerd op FirstDate, inclusief, maar niet beperkt tot, tekst, afbeeldingen en links, worden geleverd op een "as is" basis zonder garantie. Voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet, FirstDate en haar moedermaatschappij, dochterondernemingen, agenten, gelieerde ondernemingen, leveranciers, opvolgers en rechtverkrijgenden, en hun respectievelijke bestuurders, leden, aandeelhouders, functionarissen, werknemers, agenten en vertegenwoordigers (gezamenlijk de "vrijgelaten partijen") wijst alle verklaringen en garanties af, expliciet of impliciet, met betrekking tot dergelijke informatie, diensten, producten en materialen, inclusief, maar niet beperkt tot, garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, titel, niet-inbreuk, vrij zijn van computervirus en impliciete garanties die voortvloeien uit het handelsverkeer of de uitvoering. Bovendien verklaren of garanderen FirstDate en haar leveranciers niet dat de informatie die via FirstDate toegankelijk is, juist, volledig of actueel is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor typefouten. Informatie over prijs, ingrediënten, verpakking en beschikbaarheid kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Beperkte beschikbaarheid en Prijs

In het geval dat een product tegen een onjuiste prijs wordt vermeld als gevolg van een typefout of een fout in prijsinformatie die we van onze leveranciers hebben ontvangen, heeft FirstDate het recht om bestellingen te weigeren of te annuleren die voor dat product zijn geplaatst tegen de verkeerde prijs. . FirstDate heeft het recht om het aantal items dat via de site wordt gekocht te beperken. FirstDate heeft het recht om elke bestelling te weigeren of te annuleren, ongeacht of de bestelling al dan niet is bevestigd en uw actieve creditcard in rekening is gebracht. Als de aankoop al in rekening is gebracht op uw Active Credit Card en uw bestelling is geannuleerd, zal FirstDate onmiddellijk een tegoed op uw Active Credit Card-account zetten ter hoogte van de afschrijving.

 

Links naar Andere Sites

De site kan links bevatten naar andere sites en / of bronnen, inclusief adverteerders, waarover FirstDate geen controle heeft. Deze links worden uitsluitend aangeboden voor het gemak van gebruikers en mogen niet worden opgevat als een goedkeuring door FirstDate van inhoud, items of services op die websites van derden. U bezoekt en gebruikt dergelijke sites, inclusief de inhoud, items of services op die sites, uitsluitend op eigen risico. FirstDate geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot de inhoud, eigendom of wettigheid van dergelijke gelinkte websites. U gaat ermee akkoord dat FirstDate niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites of bronnen, of voor de inhoud, advertenties, producten of ander materiaal dat beschikbaar is via dergelijke sites of bronnen. Zodra u deze website verlaat via een link naar een andere website, bent u onderworpen aan het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van die andere website.

 

Privacy

De informatie die we verkrijgen door uw gebruik van deze site, hetzij via het registratieproces of anderszins, is onderworpen aan ons privacybeleid en onze juridische kennisgeving. Dat privacybeleid gaat over onze verzameling en gebruik van de gegevens die u ons verstrekt, inclusief uw rechten met betrekking tot die informatie. Lees het privacybeleid voordat u deze site gebruikt. Als u niet bereid bent om de voorwaarden van het privacybeleid te accepteren, vragen we u deze site niet te gebruiken of er items op te plaatsen of te bestellen.

Terugstuurbeleid

FirstDate biedt een geld-terug-garantie. FirstDate heeft het recht om een ​​product te weigeren als het product te veel wordt gebruikt. Raadpleeg ons retourbeleid, dat op de website onder Retourneren en ruilen staat vermeld.

 

Beperking van de Aansprakelijkheid

U begrijpt uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat FirstDate en / of haar leveranciers en / of agenten in geen geval aansprakelijk zullen zijn voor indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot enig gebruiksverlies, winstderving, verlies van gegevens, verlies van goodwill, kosten van aanschaf van vervangende diensten of enige andere indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade, op welke manier dan ook veroorzaakt, en op elke aansprakelijkheidstheorie, hetzij voor contractbreuk, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid en risicoaansprakelijkheid), of anderszins voortvloeiend uit (1) het gebruik van, of het onvermogen om de Site te gebruiken; (2) het gebruik van, of de onmogelijkheid om items te gebruiken die op de site zijn gekocht; (3) het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van artikelen die via een detailhandelaar zijn gekocht (4) de kosten van aanschaf van vervangende diensten, artikelen of locaties.

Vrijwaring

U stemt ermee in om FirstDate, haar directeuren, functionarissen, werknemers, licentiegevers, agenten, co-branders, leveranciers, dochterondernemingen, moedermaatschappijen en gelieerde ondernemingen te vrijwaren, te verdedigen en onschadelijk te houden van en tegen alle aansprakelijkheid, verliezen, claims, eisen, geschillen, schade en kosten van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot redelijke advocatenhonoraria en proceskosten die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met uw gebruik van de site; informatie die u indient of verzendt via de site; uw schending van deze overeenkomst; en uw verbinding met de site.

 

Arbitrage

Door deze site te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat FirstDate, naar eigen goeddunken, van u kan verlangen dat u geschillen voorlegt die voortvloeien uit het gebruik van deze site, of deze gebruiksvoorwaarden betreffende of, inclusief geschillen die voortvloeien uit of betrekking hebben op hun interpretatie, schending, nietigheid , ongeldigheid, niet-nakoming of beëindiging, evenals geschillen over het opvullen van hiaten in dit contract of de aanpassing ervan aan nieuw ontstane omstandigheden, aan definitieve en bindende arbitrage onder de International Rules of Arbitration van de American Arbitration Association, door een of meer benoemde arbiters in overeenstemming met de genoemde regels. Niettegenstaande deze regels wordt een dergelijke procedure echter beheerst door de wetten van de staat, zoals uiteengezet in de vorige sectie.

Elke uitspraak in een arbitrage die ingevolge deze clausule is geïnitieerd, is beperkt tot geldelijke schadevergoeding en omvat geen bevel of instructie aan een andere partij dan de instructie om een ​​geldbedrag te betalen. Verder hebben de arbiter (s) geen bevoegdheid om punitieve schade, gevolgschade of andere schade toe te kennen die niet wordt gemeten aan de hand van de feitelijke schade van de winnende partij in een arbitrage die op grond van deze sectie is gestart, behalve zoals vereist door de wet.

 

Algemeen

We behouden ons het recht voor om ons beleid op elk moment te wijzigen.

Laatst bijgewerkt: 21.06.2020

bottom of page